Veteriner Hekim Girişi

"Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikt" e Yapılan Değişiklik

BASIN AÇIKLAMASI


       Gıda Denetimleri Etkin Bir Şekilde Yürütülüyor
 

       Son günlerde bazı basın yayın organlarında “gıda güvenilirliği ile ilgili meslek mensuplarının istihdamının sınırlandırıldığı ve çok sayıda işletmenin halk sağlığını hiçe sayarak denetim dışı bırakıldığına” dair haberler yer almıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

       Bahse konu haberlere kaynak teşkil eden 17 Aralık 2011 tarihli Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik, çalıştırılması zorunlu personelden meslek odası bulunan meslek mensubunun, bağlı olduğu meslek odasından ilgili işletmede çalıştığına dair belge alması zorunluluğunun kaldırılmasını kapsamaktadır. Belge alma zorunluluğu konusu, ilgili meslek kanunlarında düzenlendiği için Bakanlığımız böyle bir değişikliğe gitmiştir.

       Bu değişiklik ve söz konusu yönetmelik, meslek odalarının çalışma usul ve esaslarını düzenleyen mevzuata ilişkin herhangi bir düzenlemeyi kapsamamaktadır.

       6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odaların Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun ile 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu gereği ilgili meslek mensuplarının meslekleri ile ilgili işlerde çalışabilmek için bağlı bulundukları odaya üye olmaları ve  ilgili meslek odalarının mevzuatına uymaları zorunludur.  

       Ayrıca 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği gıda üreten işletmelerde, işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırılması yasal zorunluluktur.

       Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereği de gıda işletmecileri, çalıştırılması zorunlu olan personelin herhangi bir sebeple işten çıkarılması veya çıkması durumunda çalıştırılması zorunlu olan personelin değişikliğine ilişkin yetkili merciin güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak zorundadır.

       Yine 5996 sayılı Kanun gereği istihdamı zorunlu personeli çalıştırmayan gıda işletmelerine 2014 yılı için 3.990 Türk Lirası idari para cezası verilmektedir.

       Bu kapsamda bazı basın organlarında çıkan “gıda güvenilirliği ile ilgili meslek mensuplarının istihdamı sınırlandırıldı.”, “ çok sayıda işletme halk sağlığı hiçe sayılarak denetim dışı bırakıldı” gibi haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamakta olup, Bakanlığımız gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerini etkin bir şekilde sürdürmektedir. 

       Kamuoyuna saygı ile duyurulur.